AMBI

Format publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI
1: Baptisten Gemeente Krommenie = statutaire naam van de gemeente
Vastgelegd in de statuten van 22 MEI 1975 (Laatst gewijzigde statuten 13 maart 2014)
NAAM:
Artikel 1.
De Gemeente draagt de naam: Baptisten Gemeente Krommenie en is gevestigd te Krommenie en is lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
  GRONDSLAG: Artikel 2 De Gemeente leeft uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd der Gemeente en de Heer van Hemel en Aarde te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt. DOEL: Artikel 3 De Gemeente stelt zich ten doel:
    1. a) De leden op te bouwen in het geloof in de Here Jezus Christus en in de verwachting van Zijn wederkomst,
    2. b) Om overeenkomstig het bevel des Heren volgens Matth. 28:19 er naar vermogen toe mede te werken al de volken het Evangelie te verkondigen, s Vaders en des Zoons en de Heiligen Geestes en hen lerende alles wat de Here ons bevolen heeft
  De Baptisten Gemeente Krommenie maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht. De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.
    1. Fiscaal nummer van de gemeente
  RSIN/Fiscaal nummer: 008662861
    1. Contactgegevens
  Post- of bezoekadres:                   Snuiverstraat 63b, 1561 HB Krommenie Telefoonnummer:                          075-6210073 (secretaris) E-mailadres:                                      secretariaat @ baptisten-Krommenie.nl RSIN/Fiscaal nummer:                   008662861  
    1. Bestuurssamenstelling
  Het kerkbestuur van Baptisten Gemeente Krommenie bestaat uit: Coördinatoren Werkgroep leiders Secretaris Penningmeester
    1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
    • Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen zoals beschreven in de Bijbel.
    • Het geven van Bijbels onderwijs aan volwassenen, jeugd en kinderen.
    • Het houden van samenkomsten.
    • Te voorzien in geestelijke en pastorale hulp voor de gemeenteleden en de vaste bezoekers van de gemeente en aan iedereen die daarom vraagt.
    • Het bevorderen en financieel ondersteunen van zendings- en evangelisatiewerk in Nederland en daarbuiten.
    • Het inzamelen van geld, evenals andere noodzakelijke artikelen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van mensen in nood.
  Baptistengemeente Krommenie maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf Het beleidsplan bevat twee bijlagen:. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
    1. Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
    1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten Artikel 11.De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie. 2.De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht. GRONDSLAG Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. DOEL Artikel 3 Het doel van de Unie is:
    1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
    2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
    3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
  Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
    1. Verslag van de activiteiten van de gemeente
  Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. Hier kan een link komen naar een volledig jaarverslag.
    1. Financiële verantwoording
  Hier komt de link naar financieel verslag 2018
    1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting:
  zie verslag 2018

Kerk

CUSTOMERS SAY

Baptisten Gemeente Krommenie

CONTACT

stuur een email